11. Al-Mutakabbir

  1. ”Al-Mutakabbir”, المتكبر, Den Majestätiska, Den Kungliga, Den enastående, Den som har ensamrätt till Storhet & Stolthet

”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!” (59:23)

För att förstå ”al – Mutakabbir” så behövs en god del av resonemang och insikt. Roten av orden kommer ifrån ”kibriya” vilket betyder storhet eller suveränitet och det förenar innebörden av självperfektion och existens. Ingen kan bli beskriven på detta sätt förutom Gud. Storhet när man talar om Gud och Hans allsmäktighet är berörande, Hans status är upphöjt i Koranen:

”Han, Herren till [Allmaktens] tron, är höjd högt över ranger och grader. Han låter ingivelsens ande stiga ned enligt Sin plan till den Han vill av Sina tjänare för att varna [människorna] att de en Dag skall möta Honom.” (40:15)

”Al – Mutakabbir” är den som har all storhet i sin hand och det är endast Han som har de kvalitéerna som alla andra av Hans skapelser saknar. Han är den som inte kan ta skada av någon tyrann som är av Hans skapningar då Hans storhet och stolthet är den högsta. Han är för storartad för att vara ofullkomlig i någonting eller i behov av någon eller något. Han är den som är över alla sina skapelser gällande egenskaper och karaktärer, Han ensam har all storhet och stolthet. Ingen i Hans närhet är berättigad att uppfatta sig som stor, eller som mäktig, eller som den oöverträffade.

Han är den som är för Helig för att bli bedrövad av någon katastrof. Så ingen storhet är rättfärdigad förut hos Honom. Han är den som har all mäktighet och alla kungariken. Den här egenskapen betyder: ”Han som har kombinerat allt i Han, och som rättfärdigt förtjänar det, alla egenskaper av storhet, perfektion, stolthet och prakt och allt detta samtidigt”.

Han är för stor för att underställa sig någon och det är endast Han som man underkastar sig för och endast till Han. I Surah al – Jathiya står det skrivet om Hans storhet :

”Honom tillhör all makt och härlighet i himlarna och på jorden och Han är den Allsmäktige, den Vise.” (45:37)

Stolthet är av två slag:
En av dom är när ens handlingar av någon är en självklar storhet och bättre än alla runt om kring. Han är:

”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!” (59:23)

Den andra är när man anser sig vara bättre än någon annan, de flesta går under denna kategori:

”Att någon utan grund, utan bevis, sätter Guds uppenbarelser i fråga är djupt förhatligt för Gud och för de troende. Och därför förseglar Gud varje högmodig och självgod översittares hjärta.” (40:35)

”Gå därför in genom helvetets portar! Där skall ni förbli till evig tid.” – Hur vedervärdig är inte denna de högmodigas sista boning!” (16:29)

”Och på Uppståndelsens dag skall du se den dystra uppsynen hos dem som satte ihop lögner om Gud. Är inte helvetet det [rätta] tillhållet för de högmodiga?” (39:60)

Guds Profet (S) citerar Gud den allsmäktiga och säger:
”Stolthet är min slöja/mantel: Storhet är min klädnad: vem som helst som ifrågasätter Mig angående detta, han ska Jag häftigt kasta in i helvetes elden.” Gud den upphöjde informerar oss och tillrättavisar oss om Hans storhet, mäktighet och stolthet som är endast Han är priviligierad med. Ingen av Hans tjänare är värdig att påstå sig vara i närheten av detta.

I böner gjorda av Profeten Muhammed (S) säger han:
”Jag söker skydd med hjälp av Dig, min Herre, emot all ondska som stoltheten medför.”
”Stolthet är tecken på otacksamhet gentemot sanningen”
Imam Ali (A) säger vidare:
”Sönerna av Adam (A) är sannerligen fantastiska och häpnadsväckande! Ett sår kan avsluta hans liv, en insekt kan ge honom smärta och hans svett får han att stinka. Så hur kan han någonsin känna sig stolt?”

Budbäraren av Gud har varnat oss för stolthet och att känna oss stolta över oss själva, han säger:
”Ingen stiger in i paradiset om han ens känner stolthet i vikten av ett senaps frö. Och ingen ska stiga in i helvetet pga av samma vikt när det gäller övertygelsen i sitt hjärta.”
De lyckliga som stiger in i paradiset, deras hjärtan ska rensas från all stolthet och avundsjuka:

”du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig.” (15:47)

Egenskapen ”al – Mutakabbir” är nämnt i Koranen endast en gång i surah 59, vers 23 och Gud vet bäst:
”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!”

Fördelarna med att recitera يا متكبر
den man som gör detta innan han skapar ett barn med sin fru ska få ett rättfärdigt barn tillbaka.

يا متكبر