12. Al-Khaliq

  1. Al-Khaliq, الخالق, Skaparen

 

”Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (59:24)

 

”Al-Khaliq” härstammar ifrån ”khalq” som betyder att åstadkomma. Gud, ”Al – Khaliq”, Skaparen, är Han som tar ting in i existens från icke existens. Han är uppfinnaren och förändraren utan att ha en ursprunglig modell. En del lärda säger att ”al – Khaliq” är den som skapar saker ifrån ingenting sedan ger dom deras egenskaper som rörelse eller andra kvalitéer.

Andra säger att Han är den som uppfinner allt vad ögat kan skåda, Han som perfektionerar sina skapelser. Andra säger att Han är den som fastställde alla mått och steg av alla skapelser när dom var dolda och tomma. Han fulländade dom med Hans frikostighet och godhet. Han tar dom in i existens under kontrollen av Hans vilja, behov och visdom. Vem som helst som tror att någon annan är vid Hans sida, Skaparens, denna vill utan tvivel begå misstro, avfall, hädelse och därför nekta Gud. Gud den allsmäktiga har sagt:

”Detta är Gud, er Herre. Det finns ingen annan Gud än Han, alltings Skapare. Tillbe Honom som har allt under sitt beskydd.” (6:102)

”Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er (med det) i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Nej det finns ingen Gud utom Han: hur förvirrade är inte era begrepp!” (35:3)

” Skulle inte himlarnas och jordens Skapare förmå återskapa dem (som har dött) sådana de var? Jo, helt visst! Han är Den som har skapat allt, som har kunskap om allt.” (36:81)

” Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött : därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bästa Formgivaren! ” (23:14)

 

” ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet (över skapelsen). Han låter natten svepa dagen (i sitt mörker) – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsinnad vare Gud, världarnas Herre! ” (7:54)

 

Ibn `Abbas har rapporterats säga att när som helt som Guds budbärare kollade in i spegeln, brukade han säga, ” All beröm är med Gud som har skapat både min skapelse och moral av godhet, som förskönade allt i mig som Han inte gjort med någon annan. ” Enlig en återberättelse av våran mästare Imam Ali ibn Abu Talib (A), brukade Guds budbärare säga följande var gång han såg sig i spegeln: ” All beröm är endast för Gud! Våran Herre! Precis som du har skapat mig av godhet, så bönfaller jag dig om att göra min moral även den av godhet.”

 

Fördelarna med att recitera يا خالق
Om man gör detta på natten som kommer en ängel att skapas

يا خالق