14. Al-Musawwir

14. ”Al-Musawwir , ﺍﻟﹾﻤﹹﺼﹶﻭﹽﹺﺭﹹ, ,Skräddaren, Formaren

” Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktiga, den Vise.” (59:24)

”Al-Musawwir” är Han som skräddarsyr. Han är den som ger dess utmärkande skepnad och gestaltning. Den generella mänskliga skepnaden är designad från det som inte är mänsklig.
Gud säger i den Heliga Koranen:

”Det är Gud som har gett er jorden som boplats och (rest) himlen som ett valv (över er) och som format er (och gett er) den bästa skapnad och som sörjer för ert livsuppehälle med goda och nyttiga ting. Detta är Gud, er Herre – välsignad vare Gud, världarnas Herre!” (40:64)

”Al – Musawwir” betyder: Han som uppfinner skepnaden och gestaltningen av allt som Han skapar, som förskönar efter sin visdom och ger allt dess slutliga skepnad och gestaltning. Han skapar människor med olika skepnader och gestaltningar och gör visa av dom olika i psyke, storlek, karaktär osv. Detta kan vara meningen med versen när Han säger:

” Vi HAR skapat människan av finaste lera: därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i (skötets) fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött: där efterlåter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bästa Formgivaren! (23:12 – 14)

När som helst som Guds budbärare gick ned i sujod brukade han säga:
”Herre! Till dig gör jag sujod, på Dig har jag lagt min trosbekännelse och till Dig har jag underkastat mig! Mitt ansikte gör sujod till Han som har skapat mig och gett mig min skepnad. Han som skapade hörseln och ens insikt. Så välsignad är Gud, den Bästa Skapare!”

Han använde sig även av denna åkallelse när han låg i sujod:
”Mitt ansikte har underkastat sig Han som skapade och formade detta ansiktet och som gjorde denns form av godhet.”

Den Heliga Koranen har informerat oss många gånger om dess mening som namnet ”al – Musawwir”. I Surah al- A´raf kan vi läsa följande:

”Vi har skapat er och sedan format er; därefter sade Vi till änglarna: ”Fall ned på era ansikten inför Adam!” Och de föll ned inför honom, [alla] utom Iblees; han hörde inte till dem som föll ned på sina ansikten.” (7:11)
I Surah Ghafir står följande:
”Det är Gud som har gett er jorden som boplats och [rest] himlen som ett valv [över er] och som format er [och gett er] den bästa skapnad och som sörjer för ert livsuppehälle med goda och nyttiga ting. Detta är Gud, er Herre – välsignad vare Gud, världarnas Herre!” (40:64)

 

I Surah al – Infitar kan vi läsa:

”VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja.” (82:6-8)

 

Och i Surah al – Hashr läser vi:

” Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Han är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom- Han är den Allsmäktiga, den Vise.”
 

 

Fördelarna med att recitera
21 ggr kommer att hjälpa en kvinna vid hennes förlossning.