6. Al – Salam

بسم الله الرحمن الرحيم

  1. Al – Salam, السلام, Källan av fred

Al – Salam betyder: Den som är fri från brister eller ofullkomlighet. Hans egenskaper är över alla brister och Hans handlingar är fri från ondska. Eftersom Han är på detta sätt kan det varken finnas fred eller säkerhet utan Hans förekomst.

”Salam” betyder fred. Gud den allsmäktige Herren har sagt:

”GUD KALLAR [människan] till den eviga fredens boning och Han leder den till den raka vägen som vill [vägledas].” (10:25),

Här menar Han Paradiset. Vem som helst som rättar sig efter det i detta avseende kommer att bli räddade från svåra plågor och undergång.

”Salam” är en hälsning. Om en muslim säger till en annan muslim ”As – Salamu Alaikum!”, då kommer han att vara i säkerhet och trygghet, detta ger honom immunitet från hans ondska och dåliga intensioner. Gud den allsmäktige prisade Yahya, Johannes döpare, genom att säga:

”[Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda.” (19:15)

De tre mest osäkra situationer som en människa är som mest sårbar och utelämnad i är: Ens födelse, ens död och ens uppståndelse. Så Gud hedrade Yahya i alla dessa tre situationer genom att bevilja honom fred, säkerhet och trygghet emot deras olycka. Han räddade honom från alla risker som dessa tre situationer medför och beviljade honom trygghet från all rädsla.

Muslimer är upprepade gånger befallda av Koranen att sprida fred och att vara mottagliga till dem som erbjuder det:

”Troende! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår – han är er svurne fiende.” (2:208)

”Men visar de sig villiga att sluta fred, var då själv beredd till det och lita till Gud; Han är Den som hör allt, vet allt.” (8:61)

”Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.” (25:63)

”Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: ”Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag]; den av er som av okunnighet gör orätt och som därefter ångrar vad han gjort och vill bättra sig [skall finna] Honom ständigt förlåtande, barmhärtig.” (6:54)

”Förlåt dem och hälsa dem med fredshälsningen – de kommer att få veta [sanningen].” (43:89)

Guds ”Salam” är Hans tal. Lika så brukade budbäraren av Islam ofta uppmana de troende till att sprida hälsningen av fred mellan dem. Det finns många traditioner som intygar detta faktum:

Vem som helst som upprätthåller tre saker kommer att förena sig med meningen av övertygelsen i religionen: 1) vara rättvis mot sig själv, 2) sprida hälsningen av fred till alla man möter och, 3) spenderar förståndigt av det man har sparat.

I en av hans böner, brukade budbäraren av Gud säga:
”Herre! Gör oss tecken av fred till Dina vänner!”
Den heliga Koranen berättar för oss att namnet på Paradiset är ”Dar al-Salam”, boningen av fred, Vår Herre säger:
”Hos deras Herre väntar dem fredens och salighetens boning, och med sina handlingar har de vunnit [en plats i] Hans närhet.” (6:127)

”Den Dag då de får möta Honom skall Han hälsa dem ”Fred!” och Han har en frikostig belöning i beredskap för dem.” (33:44)

”Edens lustgårdar, där de skall stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn – de bland dem som var rättsinniga människor – och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem:] (23) ”Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!” Vilken lycka i dessa eviga boningar!” (13:23-24)

Thawban, en tjänare till Profeten (S), har sagt:
”När som Guds budbärare avslutade sin bön, sökte han förlåtelse av Gud tre gånger sägandes:
”Herre! Du är källan av fred, från Dig kommer fred, Pris vara med dig! Storslagenhet och värdighet är Du!”

Fördelarna med att recitera ياسلام
om man gör detta 160 ggr till en som är sjuk så skall den få tillbaka sin hälsa.

ياسلام