8. Al-Muhaimin

 

بسم الله الرحمن الرحيم

8. Al-Muhaimin, المهيمن, Den som beskyddar, Den som omhändertar

”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!” (59:23)

När man ska tillämpa ”Al – Muhaimin” till Den Allsmäktige Herren så betyder det Han som övervakar Hans tjänares handlingar, Han som tillhandahåller deras livsuppehälle och tillhandahåller deras livs längd. Han gör detta genom sin kännedom, insikt över Hans herravälde och genom Hans beskydd. Vem som helst som har tillsyn över någon är ens beskyddare, så han har fullständig befogenhet över en. Dessa egenskaper kan aldrig vara fullkomliga förutom när det kommer till Gud.

Hans egenskap är beskriven i Surah 10:61, den som vittnar för eller emot Hans tjänare som ingår en ömsesidig affärsuppgörelse: ”…är Vi vittne till allt [från den stund] då ni griper er an med det.” (en del av 10:61) Gud är ”Al – Muhaimin”, Han som ser allt som Hans tjänare gör, om det så är i tal eller i handling. Meningen med den här versen är för att förena det sanna budskapet av ordet ”muhaimin” som vidare berättar: ”… Inte ens [vad som motsvarar] ett stoftkorns vikt, på jorden eller i himlen, är dolt för din Herre och ingenting finns, varken mindre eller större än detta, som inte [är inskrivet] i [Guds] öppna bok.” (slutet av 10:61)

Al – Khalil son av Ahmed al – Farahidi säger att ”al – mu`min” betyder: Den som alltid ser, Den som beskyddar. Det är vanligt i arabiskan att beskriva någon som ”muhaimin” om han värnar om en eller är hans beskyddare eller förmyndare.

Al – Mibrad förklarar den mening såsom: Han som är den snällaste, mest hjälpsamma och den barmhärtiga och den medlidsamma. Araber beskriver den fågel som sträcker ut sina vingar för att skydda som yngre som att han är ”muhaimin” över dem.

Al – Hassan al – Basri säger att det betyder ens beskyddare som vittnar om ens sanning. När man talar om Den allsmäktige, så kan det ha två olika betydelser: Hans bevis i ord, kommer ifrån att bevisa att Hans budbärare är ett med sanningen, och Han gör det möjligt för budbärarna att utföra mirakel, så att deras äkthet bevisas.

Al – Muhaimin är Han som täcker all vetskap genom Hans kunskap för alla Hans skapelsers handlingar från de minsta till de största.

Fördelarna med att recitera يا مهيمن
gör att din tvagning blir fullkommen, ditt innersta väsen kommer att bli strålande av ljus.

يا مهيمن

Leave a comment