Hajj

HAJJ

Hajj är den berömda pilgrimsfärden mot Mekkah som ligger beläget i Saudi Arabien. Hajj är en andlig resa som innebär tre stadier av Gudsdyrkan. Det mest kända om denna högtid kanske är att muslimer under Hajj cirkulerar runt Ka’bah som är ett heligt tempel för att dyrka Gud vid. Men kanske anledningen kanske anledningen inte är känd och att det under Hajj även utförs en rad andra olika dyrkanshandlingar. Allt handlar om att rengöra sitt hjärta i takt med att man närmar sig sin Skapare. Egentligen är inte destinationen heller Mekkah eller Ka’bah utan det är en resa närmare Gud. Man går till Honom. Han är slutmålet.

 

Att utföra Hajj minst en gång i livet är en obligatorisk handling för varje muslim som har förmågan att utföra den, om vissa villkor är uppfyllda. Hajj är inte som vilken resa som helst. Bakom de utförda handlingarna under Hajj ligger filosofiska och mystiska aspekter vilket vi kan läsa i återberättelser från Islams profet Muhammad(S) och hans tolv efterträdare(A). Från sjätte Imamen, Imam Ja’far ibn Muhammad al Sadiq(A) finns följande ord om Hajj insamlad i Lantern of the Path [1]:

 

”Om du avser att gå på vallfärd, innan du bestämmer dig för det hänge ditt hjärta till Allah, avlägsna varje upptagenhet och varje barriär som förekommer mellan dig och Allah. Anförtro alla dina angelägenheter till din Skapare och lita på Honom i alla dina handlingar och stunder av lugn och stillsamhet. Överlämna dig till Hans befallning, beslut och dom. Avstå från denna värld, vilan och all skapelse. Utför de plikter som du är förpliktigad att fullgöra för andra människor.

Lita inte på dina föreskrifter, djuret du kommer rida, dina medföljare, din mat, varken din ungdom eller din rikedom, var rädd att de kommer att bli dina fiender och skada dig; på så vis kommer du att inse att det inte finns någon kraft eller styrka förutom Allahs beskydd och Hans beviljande av framgång.

Förbered för vallfärd som någon som inte har hopp om att återvända. Håll dig i gott sällskap och var noga med att observera alla dina plikter gentemot Allah och den Heliga Profeten. Var noga med att visa artighet, uthållighet, tålamod, tacksamhet, medkänsla och generositet – att alltid sätta andra framför dig – även de som avvisar dig. Utför sedan tvagning med vattnet av uppriktig ånger för felaktiga handlingar; och klä på dräkten av sannfärdighet, renhet, humanitet och fruktan. Genom att ta på vallfärdens plagg, undanhåll dig själv från allt som hindrar dig från att minnas Allah, eller det som kan hämma dig från att visa Honom lydnad.

Fullborda Hans rop med ett svar vars innebörd är klar, ren och uppriktig när du kallar på Honom, medan du håller fast bestämt vid din tro på Honom. Kringvandra med ditt hjärta längs änglarna som cirkulerar runt Tronen, precis som du cirkulerar med Muslimerna som går runt Ka’bah. Skynda medan du flyr från din passion, och frigör dig själv från alla dina personliga antaganden av styrka och kraft. Lämna din tanklöshet och misstag bakom när du går ut till Mina; åtrå inte det som är förbjudet för dig och vad du inte förtjänar.

Erkänn dina misstag i Arafat – gör en överenskommelse med Allah vid Hans Enhet, märma Honom och frukta i Muzdalafah. Klättra med din själ till den högsta samlingen när du klättrar uppför berget av Arafat. Skär passionens och girighetens strupe i uppoffringen. Stena dina lustar, låghet, uselhet och klandervärda handlingar när du stenar Pelaren av Aabah. Raka bort dina yttre och inre brister när du rakar av ditt hår. Träd in i Allahs säkerhet, Hans beskydd, Hans slöja, Hans tillflykt och Hans vaksamhet och avstå från strävan efter sina begär genom trädandet av den heliga Inhägnaden. Besök Huset, och gå runt den för att lovprisa Mästaren, Hans visdom, Hans majestät och Hans styrka.

Omfamna Stenen, full belåtenhet med Hans påbud och ödmjuk framför Hans styrka. Lämna allt som är annat-än-Honom i avskeds cirkuleringen. Rena din själ och ditt innersta väsen för mötet med Allah, på dagen när du kommer att möra Honom när du står vid al-Safa’. Ta mod och hövlighet från Allah genom att förinta dina egenskaper på al-Marwah. Va konsekvent i villkoren av din vallfärd och fullfölj bestämmelsen som du har gjort med din herre, varigenom de gjort dig skyldig till Honom på Domedagen. Förstå att Allah har gjort vallfärden obligatorisk, och valde ut den från alla handlingar av dyrkan av respekt till Sig själv när Han sade:

وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

”…Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. …” (3:97)

Den Heliga Profeten (S) etablerade organisationen av vallfärds ritualerna, som förberedelse för och en indikation av döden, graven, uppståendelösen och DOmedagen. Under denna lektion för mänskligheten har han skiljt mellan de som kommer inträda Trädgården och de som kommer inträda Elden, genom sitt demonstrerande av vallfärdsritualerna från början till slut, för de med intelligens och förstånd.” (Hemligheter bakom Hajj)

Sammanfattningsvis kan sägas att första stadiet innebär att bryta alla nära band med allt runtomkring förutom Allah. Detta för att nå Honom. Andra stadiet innebär att man fortlöper i riktning mot Allah för att stärka förbundet med Skaparen. Detta tills man når Honom och dyrkans innersta väsen. Tredje stadiet innebär att en person i fråga har nått perfektion och därmed uppnått sann dyrkan. I och med detta återvänder personen för att vägleda andra människor till Gud den allsmäktige.