Islamisk ordlista

Är det något ord du skulle vilja lägga till på listan så skicka gärna in det till oss så uppdaterar vi listan inshaAllah.

A

ahkam (islamiska lagar)

akhlaq (etik och uppförande)

’Alim (en rationell vetare/en lärd)

aqa’ed (islamiska trosatser)

arif (mystiker)

aya (vers)

azan (böneutrop)

 

B

barakat (välsignelse)

 

C

 

D

diyyeh (blodspengar)

duaa (åkallelse)

duaa Faraj (åkallelsen för Imamens(AJ) återkomst)

 

E

’Esmah (felfrihet)

 

F

fana’ (förintelse och upplösning)

faqih (rättslärd inom islamiska lagar)

fesq (sedefördärv)

fuqaha (rättslärda)

Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

 

G

Ghaeb (den fördolde Imamen)

ghaybah (fördoldhet)

ghira (svartsjuka i bemärkelsen att sänka blicken och hämma begäret till det man inte har rätt till och viljan att andra gör detsamma).

ghosl (tvättning)

 

H

hadith (återberättelse)

hajj al-’omra (rekommenderat pilgrimsfärd till Mecka)

hajj at-tamatto’ (obligatorisk pilgrimsfärd till Mecka)

halal & haram (tillåtet & förbjudet/otillåtet)

hojjat (bevis, argument)

 

I

iqamah (ett av bönens moment då niyyah (avsikt) anges)

inshaAllah

irfan (sann kännedom och vetande)

ithar (föredra andra framför sig själv, sätta andra före)

 

J

jaheliyyah (ignoransens tid – förislamiska perioden)

jihad (helig kamp i Guds väg)

jihad al-akbar (den största kampen – kampen som människan för inom sig mot sitt nafs styre och sina låga begär)

 

K

Ka’ba (En kvadratiskt stenbyggnad lokaliserad i Mecka. Muslimernas riktmärke vid bön)

kafer (icke troende)

khums (1/5 skatten)

kofr (otro, förnekelse)

 

L

 

M

mashaAllah

Ma’soom (felfri)

ma’siyat (syndande)

marja’ taqlid (rättslärd som man efterföljer)

maraji’ taqlid (rättslärda som man efterföljer)

mathhab (troslära och skola)

ma’rifa (kunskap om Hans väsen)

mofasser (tolkare/koran kommentator)

mufassirin (koran kommentatorer)

muhaddith (hadith vetare)

Mujtahid (lärd Islamisk jurist)

Mumkin al-wujud (potentiella existenser)

muqalled (efterföljare till marji’ (rättslärd))

muqalledin (pl. för muqalled – efterföljare till marji’ (rättslärd))

mustahab (rekommenderat)

mutakallimin (teologer)

mutasawwifah (sufier)

 

N

nafs (jag)

nafsani (tankar av jaget)

nafs al-ammara (det beordrande jaget)

niyyah (avsikt)

 

O

 

P

 

Q

qada´ wa qadar (förutbestämt öde)

qalb (hjärta)

qasas (vedergällningsstraff)

Qibla (Muslimernas böneriktning – riktandes mot Ka’ba)

 

R

riya’ (skrytsam uppvisning, skenhelighet)

rak’at (böneenhet)

ruh (själ)

 

S

sadaqah (allmosa)

salik (resande)

sawm (fasta)

sayr wa suluk (andlig metodik av ‘irfan)(sayr wa suluk; lit. ‘resande och färd’)

shafa’a (medling)

shari’ah (stommen av Islamiska lagar)

shirk (polyteism/avgudadyrkan)

sojod (sätta pannan ned på marken inför Gud och tillbe – ett av bönens moment)

sufism (tasawwuf)

surah (Koran-kapitel)

sunnah (Profetens(S) traditioner i form av ord och handling)

 

T

Taqlid (följandet av en rättslärd/jurist)

tawba (be uppriktigt om förlåtelse och ångra sina synder)

Tawhid (monoteism)

thikr (sägelse uppriktigt och hjärtligt upprepad)

 

U

Umayyaddynastin

ummah (folket)

 

V

 

W

wajib (obligatoriskt)

Wajib al-wujud (nödvändig existens)

wakalah (auktorisation)

Waliyul Faqih (väktaren av Fuqaha)

waqt (Ögonblick, Tid)

Wilayat al-Faqih (islamiskt statsstyre)

wotho’ (tvagning)

 

X

 

Y

 

Z

zakat (religiös skatt)

zuhd (asketism) (att avhålla sig från denna världs flyktiga nöjen för att sedan uppnå de eviga njutningarna i nästa värld)

ziyarah (vördnadshälsningar som reciteras)

 

 

Islamiska kalenderårets 12 månader & Islamisk tideräkning

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi’ al-awwal
 4. Rabi’ at-thani
 5. Jamadi al-awwal
 6. Jamadi at-thani
 7. Rajab
 8. Sha’ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. thul-Qe’da
 12. thul-Hijjah

e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina)

Ashura (den tionde dagen av månaden Moharram)

ashhor al-horom (förbjudna månaderna – fyra månader som är högst heliga och där bl.a. krig har totalförbjudits)

 

 

Ordlista

Usol-e-Din (trons grundsatser)

 1. Tawhid (trosbekännelsen)
 2. Adl (gudomliga rättvisan)
 3. Nobowwah (profetskap)
 4. Imamat (islamiskt ledarskap)
 5. Ma’ad (domedagen)

Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

 1. salat (bön)
 2. sawm (fasta)
 3. hajj (pilgrimsfärd till Mecka)
 4. khums (1/5 skatten)
 5. amr bel ma’roofwanahy ’an el-monkar (mana till goda gärningar och hämma från onda)
 6. zakat (religiös skatt)
 7. jihad (helig kamp – all form av kamp i Guds väg varav den största kampen är den som människan för inom sig mot sitt nafs styre och sina låga begär)

 

 • salat (bön)

wotho’  eller wudu (tvagning)

azan (böneutrop)

iqamah (ett av bönens moment då niyyah (avsikt) anges)

sajdah (ett av bönens moment då pannan sätts på marken)

sojod (sätta pannan ned på marken inför Gud och tillbe – ett av bönens moment)

rak’at (böneenhet)

rokoo’

nafilah

 

 • hajj (pilgrimsfärd till Mecka)

hajj al-’omra (rekommenderat pilgrimsfärd till Mecka)

hajj at-tamatto’ (obligatorisk pilgrimsfärd till Mecka) – observera att den pilgrimsfärden som är obligatorisk för varje människa att utföra en gång under sin livstid då denne uppfyller villkoren för detta (hajj at-tamatto’) sker endast under månaden Thil-Hijja.

 

 • khums (1/5 skatten)

sahm al-Imam(AJ) (Imamens(AJ) del)

sahm as-sadat (sadat pl. för seyyed – ättlingar som går tillbaka till Ahl al-Bait(A))

 

Diverse uttryck

 • salawat – ”allahommasalli ’alaMohammad-enwa ale Mohammad(S)” (Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A))
 • sobhanAllahmashaAllah (lovprisad vare Allah, vad än Hans vilja är sker)
 • istighfar – ”astaghfer-ollah-a rabbi waatob-oelayh” (jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar till Honom)
 1. utföra istighfar (repetera och uppriktigt mena ”astaghfer-ollah-a rabbi wa atob-o elayh” (jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar till Honom)
 • ”salam” (fredshälsning)
 • inshaAllah (om Gud så vill)
 • mashaAllah (vad än Guds vilja är sker)
 • den välkända hadithen av Yawm od-dar:

”…akhi wa wasiyyi wa khalifati men ba’di ”…min broder, förtrogne och efterträdare””

 

Diverse vanligt förekommande ord

 

Profeternas namn (med svenskt namn i parantes) 

Adam(A)

Ayub(A) (Job)

Dawood(A) (David)

Harun(A) (Aron)

Hud(A) (Ever)

Ibrahim(A) (Abraham)

Idris(A) (Enok)

Isa(A) (Jesus)

Ishaq(A) (Isak)

Ismail(A) (Ismael)

Lot(A)

Musa(A) (Moses)

Nuh(A) (Noa)

Saleh(A)

Shoaib(A) (Jetro)

Sulayman(A) (Salomo)

Yahya(A) (Johannes)

Yakub(A) (Jakob)

Yunus(A) (Jona)

Yusuf(A) (Josef)

Zakariah(A) (Sakarias)